Tá plean seolta inniu ag Fianna Fáil chun Úinéireacht Tí a sholáthar agus chun dul i ngleic le géarchéim na heaspa dídine. Tá an plean mar chuid de cheithre chroíthosaíocht dá bhfeachtas olltoghcháin “Éire do Chách”. Tá gealltanas tugtha ag Fianna Fáil 150,000 teach nua a thógáil faoin mbliain 2021, 45,000 díobh sin is aonaid nua tithíochta sóisialta a bheidh iontu. Tá an bealach chun dul i ngleic leis an ngéarchéim tithíochta briste síos i dtrí réimse chriticiúla; tithe poiblí, príobháideacha agus tithe ar cíos.

Dúirt an tUrlabhraí Comhshaoil Barry Cowen, “Is mallaithe an teist í an ghéarchéim tithíochta seo ar pholasaithe an Rialtais, polasaithe a bhfuil teipthe go hiomlán orthu”  Faoi Fhine Gael agus an Lucht Oibre tá fás as cuimse tagtha ar liostaí feithimh ar thithíocht shóisialta ó 90,000 go 140,000. Tá tógáil tithíochta idir phoiblí agus phríobháideach ina lánstad; tá 1,600 leanaí ag fanacht i gcóiríocht éigeandála agus tá glúin daoine ann a bhfuil aon seans a dteach féin a bheith acu á cheilt orthu. I bhforógra Fhianna Fáil tá tús áite tugtha do chúrsaí tithíochta agus tá plean soiléir costáilte ina iomláine leagtha amach ann chun tabhairt faoin ngéarchéim seo.

1. Poiblí
– Clár tithíochta sóisialta €5.4 billiún chun 45,000 aonad tithíochta sóisialta.
– Cuid V a chur ar ais go dtí 20%

2. Príobháideach
– Roinn nua Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil a thabharfaidh ceannaireacht agus a rachaidh i ngleic leis an ngéarchéim seo.
– Banna Náisiúnta Tógála Tithíochta chun forbairtí a mhaoiniú
– Scéim Coigiltis do Cheannaitheoirí Céaduaire

3. Tithe ar Cíos & Daoine gan Dídean
– An liúntas cíosa i mBaile Átha Cliath a ardú
– Aonaid nua tithíochta sóisialta a dheimhniú ó chuid den “Straitéis Tús Áite do Thithíocht”

“Cinnteoidh na trí réimse seo go mbeidh díon os a gcionn acu ag daoine agus seans acu a dteach féin a bheith acu. Buncheist daonnachta is ea é seo; ní ceart go nglacfadh rialtas ar bith leis an toisc seo ina bhfuil leanaí á dtabhairt suas i seomraí cúnga óstáin. Tá Fine Gael agus an Lucht Oibre tar éis éigeandáil tithíochta a chruthú toisc nár infheistigh siad i dtithíocht shóisialta agus nár chuireadar borradh faoin tionscal tógála. Cinnteoimid-ne go mbeidh tógáil tithe ina thosaíocht ag an Rialtas,” a dúirt an Teachta Cowen mar chlabhsúr”.